1. Toepassing & Definities

Heijboer Boomverzorging, gevestigd bij de KvK onder nummer 70270112, wordt hier aangeduid als Heijboer Boomverzorging.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Heijboer Boomverzorging sluit met een opdrachtgever.

Een ieder die met Heijboer Boomverzorging een overeenkomst aangaat wordt in deze voorwaarden als opdrachtgever verstaan.

Indien een algemene opdrachtgever algemene voorwaarden opstelt zijn deze alleen van toepassing als Heijboer Boomverzorging hiermee akkoord gaat.

In aanvulling daarop kan alleen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Onder werkzaamheden wordt verstaan het uitvoeren van alle werkzaamheden omtrent boomverzorging en aanverwante werkzaamheden.

Bij het akkoord gaan op een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op door de opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens. Indien deze aangeleverde gegevens van de werkelijkheid afwijken, heeft Heijboer Boomverzorging het recht om zijn offertes bij te stellen passend aan de veranderde situaties.

Indien een opdrachtgever met een andere partij in zee gaat, maar daarbij gegevens van Heijboer Boomverzorging verstrekt ten bate van de opdracht, heeft Heijboer Boomverzorging recht op een vergoeding voor advieskosten.

3. Overeenkomst & ontbinding

In het geval van een vrijblijvende offerte is Heijboer Boomverzorging niet gebonden aan uitvoering van de opdracht indien er geen schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever plaats heeft gevonden.

Een offerte is 30 dagen geldig vanaf de offertedatum tenzij anders vermeldt op de offerte.

Indien er binnen 8 dagen na bevestiging van de opdracht geen bezwaar wordt gemaakt door de opdrachtgever, gaat Heijboer Boomverzorging uit van uitvoering van de gestelde opdracht.

De datum van schriftelijke bevestiging zal als datum van de totstandkoming van de overeenkomst gelden.

Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte fouten bevat, is Heijboer Boomverzorging niet verplicht zich aan dezer offerte te houden.

Eventueel later gemaakte of aanvullende afspraken bovenop een overeenkomst zijn slechts geldig als Heijboer Boomverzorging deze schriftelijk heeft bevestigd en hier binnen 8 dagen geen bezwaar tegen is gemaakt door de opdrachtgever.

Heijboer Boomverzorging houdt het recht om aanvullende opgaven te weigeren.

Een overeenkomst kan zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving door Heijboer Boomverzorging aan de opdrachtgever, gedeeltelijk of volledig worden ontbonden in het geval van faillissement, voorlopige uitstel van betaling, indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Heijboer Boomverzorging zal door deze ontbinding nooit verplicht zijn tot een schadevergoeding.

Door de ontbinding worden openstaande bestaande vorderingen direct opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor enig door Heijboer Boomverzorging geleden kosten.

Een overeenkomst kan alleen ontbonden worden door schriftelijke toezegging.

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert binnen 48 uur voor de aanvang van de werkzaamheden heeft Heijboer Boomverzorging het recht om 50% van de overeenkomst in rekening te brengen. Daarnaast heeft Heijboer Boomverzorging het recht om reeds ingekocht materiaal te factureren.

4. Informatieverstrekking

De opdrachtgever verstrekt alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de opdracht tijdig aan Heijboer Boomverzorging.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle aangeleverde gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.

Heijboer Boomverzorging zal vertrouwelijk met aangeleverde gegevens omgaan.

Indien de opdrachtgever gegevens niet tijdig aanlevert en hier de opdracht vertraging oplevert, zijn de extra kosten voor de rekening van de opdrachtgever en is Heijboer Boomverzorging niet aansprakelijk voor enige voortvloeiende kosten vanwege de vertraging van de opdracht.

De opdrachtgever is verplicht correcte informatie te geven omtrent het terrein van de uit te voeren werkzaamheden, en in het bijzonder informatie over de drukvastheid van de ondergrond, vervuiling van de grond en overige factoren die belangrijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

De opdrachtgever is aan Heijboer Boomverzorging verplicht volledige en juiste informatie te verstrekken ten aanzien van de kabels, leidingen en overige zaken op het terrein waar Heijboer Boomverzorging zijn werkzaamheden uitvoert, zeker als dit invloed heeft op de uitvoering van de overeenkomst.

Heijboer Boomverzorging is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuist verstrekte informatie, aanwijzingen of gegevens door de opdrachtgever.

Indien Heijboer Boomverzorging schade, in enige vorm, oploopt door het aanleveren van onjuiste informatie met betrekking tot de overeenkomst of het terrein waarop de overeenkomst betrekking heeft, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

5. Uitvoering & levertijd

Heijboer Boomverzorging zal de overeenkomst naar haar beste vermogen uitvoeren.

De levertijd van een overeenkomst is bij benadering, en is alleen van toepassing indien alle noodzakelijke gegevens en aanbetalingen zijn verstrekt door de opdrachtgever.

Indien het resultaat afwijkt van de door opdrachtgever beoogde resultaten, is Heijboer Boomverzorging niet aansprakelijk.

Heijboer Boomverzorging is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd of verplicht tot enige vergoeding bij overschrijding.

Bij overschrijding van de levertijd heeft op opdrachtgever geen recht om betalingen op te schorten of de verklaring te ontbinden.

De opdrachtgever heeft het recht om bij overschrijding van de levertijd Heijboer Boomverzorging te sommeren om binnen een redelijke termijn aan de overeenkomst te voldoen.

Heijboer Boomverzorging staat in voor de kwaliteit van haar geleverde materialen en haar gebruikte materialen binnen de uitvoering van een overeenkomst.

De opdrachtgever is verplicht om te zorgen van een goede bereikbaarheid van de locatie waar de overeenkomst wordt uitgevoerd door Heijboer Boomverzorging.

6. Gebruik van Derden

Heijboer Boomverzorging heeft het recht om derden geheel of gedeeltelijke in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

Heijboer Boomverzorging heeft het recht om bij onvoorzienbare omstandigheden een derde in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen indien er derden eventueel werkzaamheden worden uitgericht die invloed hebben op de overeenkomst, dat Heijboer Boomverzorging geen vertraging ondervindt van de activiteiten van deze derden. Heijboer Boomverzorging kan niet aansprakelijk gesteld worden door vertraging als oorzaak van een ontijde of onvolledige uitvoering door derden.

7. Bijzondere bepalingen

Voor specifieke werkzaamheden zijn bijzondere bepalingen van toepassing:

 • In sommige periodes zal Heijboer Boomverzorging het snoeien van bomen afraden. Indien de overeenkomst toch uitgevoerd dient te worden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor enige schade en risico’s die voortkomen uit het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Indien kap- en snoeiwerkzaamheden in strijd zijn met de wet natuurbescherming, zal enige gevolgen voortkomend uit handelen in strijd met deze wetgeving voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever vallen.
 • Voor sommige overeenkomsten kan een vergunning vereist zijn. Heijboer Boomverzorging zal deze overeenkomst alleen uitvoeren mits er een vergunning aanwezig is. In sommige gevallen kan Heijboer Boomverzorging een vergunning zelf aanvragen, waarbij de kosten voor het verkrijgen van de vergunning bij de opdrachtgever liggen. In andere gevallen is de opdrachtgever verplicht om zelf voor een vergunning te zorgen.
 • De opdrachtgever draagt zorg dat bij het frezen van stobben een stevige ondergrond en ruimte beschikbaar is.
 • Indien kabels en leidingwerk de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, is de opdrachtgever verplicht deze bloot te leggen al dan niet te verwijderen.
 • Heijboer Boomverzorging is niet verplicht wortels binnen 15cm van een muur te verwijderen.
 • Heijboer Boomverzorging is niet verplicht om enig straatwerk alsmede bekleding terug te plaatsen mits deze verwijderd moeten worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Een door Heijboer Boomverzorging geplante boom valt alleen onder garantie mits daar uitdrukkelijk en schriftelijk in is overeengekomen.
 • Heijboer Boomverzorging zal zorg dragen om bij plantingswerkzaamheden kwalitatief goede soorten aan te leveren.
 • Heijboer Boomverzorging is niet verantwoordelijk voor het leven van de boom na verplanten.
 • Heijboer Boomverzorging is niet verantwoordelijk voor nazorg na het verplanten van een boom, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.
 • Heijboer Boomverzorging is niet verantwoordelijk voor het beschadigen van kabels en of leidingwerk tijdens het verplanten.

8. Wijziging en overmacht

Heijboer Boomverzorging heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk in schriftelijke vorm aan de opdrachtgever verleend.

Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd vanwege omstandigheden die tijdens het overeenkomen niet bekend waren, zoals veranderingen ten gevolge van het weer, behoudt Heijboer Boomverzorging het recht de overeenkomst op te schorten al dan niet te ontbinden bij het aanhouden van deze omstandigheden.

Indien Heijboer Boomverzorging te maken heeft met een verandering in omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloed liggen, heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Indien het nakomen van de overeenkomst blijvend onmogelijk is met een periode van tenminste zes maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op vergoeding van enige geleden schade.

Indien Heijboer Boomverzorging een opdracht slechts gedeeltelijk kon nakomen als het gevolg van onuitvoerbaarheid, heeft zij recht op betaling voor het uitgevoerde gedeelte en de gemaakte kosten.

Heijboer Boomverzorging is niet verplicht tot het nakomen van de overeenkomst indien zij door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar wordt verhinderd zoals zware stormen, natuurrampen, overstromingen, bijzondere weersomstandigheden, werkstakingen, verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, oorlog, oproer,  stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, gebrek aan grondstoffen, in gebreke blijven van leveranciers en derden en maatregelen van overheden.

9. Meerwerk of minderwerk

Alle afwijkingen in de overeenkomst die als gevolg hebben dat Heijboer Boomverzorging meer of minder inspanning moet verrichten, wordt geschouwd als respectievelijk meerwerk of minder. Hieronder vallen onder andere aanvullende opdrachten van de opdrachtgever, wijzigingen in materialen, wijzigingen in ontwerpen, onjuist aangeleverde gegevens of informatie of gewijzigde werkwijzen.

Heijboer Boomverzorging heeft het recht meerwerk in rekening te brengen, en minderwerk af te trekken van het overeengekomen totaalbedrag.

Indien er sprake is van meerwerk heeft Heijboer Boomverzorging het recht de datum van uitvoering en oplevering te verplaatsen.

Minderwerk is beperkt tot een maximum van 25% vermindering van het totaalbedrag van de overeenkomst.

10. Oplevering

Bij de oplevering van de opdracht dient de opdrachtgever te controleren of alles naar behoren is uitgevoerd.

Een overeenkomst wordt als opgeleverd beschouwd als Heijboer Boomverzorging dit schriftelijk aangeeft of de opdrachtgever het opgeleverde in gebruik heeft genomen.

Gebreken tijdens de oplevering die binnen 14 dagen kunnen worden hersteld mogen de oplevering en betaling niet in de weg staan.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst nog niet als opgeleverd beschouwd, dient zij Heijboer Boomverzorging hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met opgaaf van redenen. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van een tijdige betaling aan het reeds opgeleverde werk.

11. Betaling & Honorering

Na het tot stand komen van de overeenkomst zijn de daarin genoemde prijzen 90 dagen binden. Genoemde prijzen kunnen als gevolg van marktwerking en loonveranderingen aangepast worden.

Indien er geen prijsafspraken zijn gemaakt behoudt Heijboer Boomverzorging het recht om volgens haar normen en waarderingen de prijs te bepalen.

Alle gemelde prijzen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, tijdens of na de oplevering van de overeenkomst.

Betaling dient te geschieden op de door Heijboer Boomverzorging aangegeven rekening.
Wanneer een betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Heijboer Boomverzorging het recht om 2% van het factuurbedrag aan rente te berekenen tot de datum van de aanmaning of betaling.

Heijboer Boomverzorging heeft het recht om een overeenkomst in deelbetalingen op te stellen.

Heijboer Boomverzorging heeft het recht om een zekerheidstelling of voortijdige betaling te verlangen van de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden.

Bij het niet nakomen van een deelbetaling heeft Heijboer Boomverzorging het recht om het de betaling van het gestelde termijn direct op te eisen.

Indien Heijboer Boomverzorging genoodzaakt is om incassomaatregelen te nemen, zijn alle kosten voor de rekening van de opdrachtgever, met een minimum van €200.

Indien de opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingen, heeft Heijboer Boomverzorging haar werkzaamheden direct te stoppen en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor alle door Heijboer Boomverzorging geleden schade als gevolg van het opschorten van de overeenkomst.

In geval van liquidatie, beslag, faillissement, surseance van betaling of beslag van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Heijboer Boomverzorging direct opeisbaar.

12. Intellectueel eigendom

Heijboer Boomverzorging behoudt na verlening en afronden van de opdracht het intellectueel eigendom alsmede de auteursrechten op de door haar verstrekte ontwerpen, methodieken en offertes. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming of overeenkomst niet worden gekopieerd, aan derden worden verspreid of op een andere wijze misbruikt.

Indien in de overeenkomst is afgesproken dat intellectuele rechten worden overgedragen aan de opdrachtgever, zijn deze pas overgedragen als de gehele som voor de overeenkomst is voldaan.

Bij inbreuk op het intellectueel eigendom heeft Heijboer Boomverzorging het recht om een vergoeding te vragen aan de opdrachtgever, met ten minste driemaal hoogte van de gebruikelijke vergoeding voor het getroffen eigendom.

Bij het aangaan van de overeenkomst, behoudt Heijboer Boomverzorging het recht om beeldmateriaal te gebruiken voor haar marketingkanalen.

13. Klachten

De opdrachtgever kan geen beroep meer op een gebrek doen indien hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken hier schriftelijk melding van heeft gemaakt bij Heijboer Boomverzorging.

Alle klachten binnen binnen 14 dagen na het opleveren van de opdracht schriftelijk gemeld te zijn bij Heijboer Boomverzorging.

14. Aansprakelijkheid

Heijboer Boomverzorging is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij deze opzettelijk is veroorzaakt.

Heijboer Boomverzorging is niet aansprakelijk voor enige schade vanwege door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

In het geval van aansprakelijkheid is Heijboer Boomverzorging slechts verplicht aan de geleden schade tot het maximum van de in de overeenkomst gestelde bedrag of tot het maximaal bedrag waartoe Heijboer Boomverzorging is verzekerd.

Heijboer Boomverzorging is in geen geval aansprakelijk voor de vergoeding van bedrijfsschade, voor schade die tijdens de uitvoering van het werk worden aangebracht aan zaken in de buurt van het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd (met uitzondering van schade die opzettelijk is veroorzaakt door Heijboer Boomverzorging ) zoals schade aan tuinplanten, schade aan verf, leidingsschade, schade aan naastgelegen bebouwing, schade aan voertuigen, en voor schade veroorzaakt aan derden niet in dienst van Heijboer Boomverzorging.

Heijboer Boomverzorging is niet aansprakelijk voor enige schade door verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval van tekort schieten in het naleven van de overeenkomst, is Heijboer Boomverzorging slechts aansprakelijk tot de waarde van de nagelaten prestatie. Enige indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Heijboer Boomverzorging voor alle aansprakelijkheid ten opzichte van derden, tenzij de schade opzettelijk door Heijboer Boomverzorging is toegebracht.

Indien Heijboer Boomverzorging opzettelijk schade aan heeft gebracht, is zij slechts aansprakelijk tot het maximum van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst of de maximum schade waartoe Heijboer Boomverzorging is verzekerd.

Opdrachtgever dient binnen 14 dagen Heijboer Boomverzorging schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval van geleden schade.

Indien de opdrachtgever schade aanbrengt aan de apparatuur van Heijboer Boomverzorging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade gelijk aan de taxatiewaarde voor de schade aan de apparatuur.

15. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Heijboer Boomverzorging en haar opdrachtgevers is het Nederlands van recht van toepassing.

Alle geschillen zullen berecht worden door de bevoegde rechter te
Rotterdam, tenzij het dwingend recht anders voorschrijft of Heijboer
Boomverzorging aangeeft een andere voorkeur te hebben.

Deze algemene voorwaarden gaan uit van de redelijkheid tussen Heijboer Boomverzorging en de opdrachtgever.

Indien het algemeen recht een bepaling van deze algemene voorwaarden
nietig maakt, blijven alle andere bepalingen in deze voorwaarden van
kracht.

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29